Sökning: "Kristian Mörling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Mörling.

  1. 1. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
    Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

    Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER