Sökning: "Kristian Quick"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Quick.

  1. 1. Åtgärdsprogram- ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jesper Jarnlo; [2012]
    Nyckelord :åtgärdsprogram; kritisk diskursanalys; diskurs; identitet; makt;

    Sammanfattning : Titel: Åtgärdsprogram- ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Författare: Jesper Jarnlo Typ av arbete: Examensarbete, avancerad nivå (15hp) Handledare: Lisbeth Ohlsson, Examinator: Kristian Lutz Program: Specialpedagogprogrammet, Malmö högskola Syftet med studien var att titta på hur pedagoger formulerar sig i åtgärdsprogram och vilka konsekvenser det kan få för elever som bedöms att vara i behov av särskilt stöd. LÄS MER