Sökning: "Kristin Österberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Österberg.

  1. 1. Rum och plats för datorer på folkbibliotek : En kvalitativ fallstudie

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Kristin Österberg; Erika Svahn; [2008]
    Nyckelord :datorer; folkbibliotek; rum; plats; kulturpolitik; mötesplats; computers; public libraries; space; place; cultural politics; meeting place; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

    Sammanfattning : This master thesis was written in the purpose to study how the location and access to computers in the physical realm of the public library reflects the undergoing changes in the public libraries role in Swedish society. This study is done in a form of a case study of three small public libraries. LÄS MER