Sökning: "Kristin Ahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Ahlgren.

  1. 1. Verksamhetsstyrning : en fallstudie av en revisionsbyrås anpassning och förväntningar vid avskaffandet av revisionsplikten

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Cecilia Ahlgren; Kristin Nielsen; [2010]
    Nyckelord :Företagekonomi; verksamhetsstyrning; balanserat styrkort; revisionspliktens avskaffande; kontingensteori.;

    Sammanfattning : This study examines how a company adapts its operating control when the environmental circumstances are changing. This is a case study with a qualitative approach which is based on interviews. The main purpose is to examine how an accounting firm adjusts its operating control in order to meet the abolishment of the statutory auditing. LÄS MER