Sökning: "Kristin Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kristin Lindgren.

 1. 1. Engelska och dyslexi – en (o)möjlig kombination? : En retrospektiv studie om erfarenheter av andraspråkslärande i grundskolan hos elever med dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; second language learning; English; students’ experiences; special education; inclusive education; the life history approach; orthographic depth.; Dyslexi; andraspråkslärande; engelska; elevers erfarenheter; specialundervisning; inkluderande undervisning; livshistorier; ortografiskt djup.;

  Sammanfattning : Many people with dyslexia find second language learning difficult (Gallardo, et al., 2015; Csizér, et al., 2010; DiFino & Lombardino, 2004; Simon, 2000). LÄS MER

 2. 2. Titta! Hen ser ut som mig! –En exempelstudie om hur etnicitet representeras i tre bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Valentina Demirel; Mergime Fazlic; [2020]
  Nyckelord :Ethnicity; representation; children’s picturebooks; elementary school; Sweden;

  Sammanfattning : In the past decades, the Swedish society has gone through multiple changes as a result ofglobalization and migration. Sweden went from being a homogenous country to a nationcharacterized by ethnic diversity. This had led to many debates on how to correctly representdifferent ethnicities in literature and media. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutvecklingens betydelse för företag : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin i Dalarnas län

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Emma Kapraali; Kristin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :competence development; learning at work; competence strategy; kompetensutveckling; lärande i arbete; kompetensstrategi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetarnas kompetens är idag en viktig del i företag och anses vara en av de största konkurrensfaktorerna. En stor anledning till att medarbetare väljer att lämna sin arbetsplats är på grund av bristen på utvecklingsmöjligheter, då många medarbetare idag förväntar sig kompetensutveckling på sina arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesvärdering -En fallstudie om hur företag praktiskt värderas varumärken vid förvärv och nedskrivning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Kristin Lindgren; Anna Törnroos; [2017-01-17]
  Nyckelord :Varumärken; IAS 36; IAS 38; Impairment; Intangible assets; Fair value accounting; Goodwill; Earnings Management;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan införandet av IFRS år 2005 ska företag årligen genomföra nedskrivningsprövningar av varumärken med obestämbar nyttjandeperiod istället för att som tidigare, göra årliga linjära avskrivningar. Dessa nedskrivningsprövningar kräver att företagen gör en mängd subjektiva antaganden inom ramen för IAS 36 vilket i slutänden påverkar huruvida nedskrivning ska ske eller ej. LÄS MER

 5. 5. Europeiska unionens stadspolitik - kulturens, kreativitetens och arkitekturens funktion i en hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristin Lindgren; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER