Sökning: "Kristin Westerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Westerlund.

  1. 1. Omhändertagandet av en kritisk sjuk eller skadad patient på akutmottagningen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Kristin Westerlund; Jansson Suzanne; [2015]
    Nyckelord :emergency care; teamwork; nursing; fundamentals of care; akutsjukvård; teamsamverkan; omvårdnad; fundamenten i vården;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fundamenten i vården grundar sig i ett värdefullt bemötande där patientens grundläggande behov tillgodoses. Ett fungerande team i vårdarbetet är en viktig del i att skapa en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård. Dessa faktorer är viktiga delar i ett gott omhändertagande av patienter på en akutmottagning. LÄS MER