Sökning: "Kristin Zetterlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Zetterlund.

  1. 1. Motorik som mål eller medel? : Fysioterapeuters uppfattningar av motorikens betydelse i det kliniska resonemanget i tidig strokerehabilitering.

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

    Författare :Annika Rossing; Daniel Hultman Araya; Kristin Zetterlund; [2022]
    Nyckelord :stroke; motorik; kliniskt resonemang; fysioterapi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den kliniska approachen för neurologisk rehabilitering har utvecklats i interaktion med vetenskapliga teorier för motorik. Det kliniska resonemanget sker medvetet och omedvetet när fysioterapeuten väger risker och fördelar, tar patientens preferenser i beaktande och beslutar om en arbetsdiagnos och hanteringsplan. LÄS MER