Sökning: "Kristina Önder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Önder.

 1. 1. Stöd till elever med komorbiditeten läs- och skrivsvårigheter och ADHD utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rut Friedman; Kristina Önder; [2019]
  Nyckelord :ADHD; extra anpassningar; komorbiditet; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om ett antal lärares praktik kring extra anpassningar i undervisningen avseende elever med dokumenterad ADHD i kombination med läs- och skrivproblematik. Studien behandlar även lärarnas attityder till pedagogiken och de extra anpassningarna som de gör, samt lärarnas uppfattningar om diagnosernas påverkan på eleverna. LÄS MER

 2. 2. ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av högstadieelevers attityder till tre svenska varieteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Kristina Önder; [2013]
  Nyckelord :Dialekt; attityd; norrländska; skånska; svenska på mångspråkig grund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka attityder hos högstadieelever till varieteterna skånska, norrländska och svenska på mångspråkig grund. Ett annat syfte är att ta reda på om dessa ungdomar anser svenska på mångspråkig grund vara en dialekt, och om svaren varierar utifrån kön och första- och andraspråkstalare. LÄS MER