Sökning: "Kristina Ahlbin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Ahlbin.

  1. 1. Uppfattningar om fall och fallprevention hos vårdpersonal inom geriatrisk slutenvård

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Kristina Ahlbin; Sandra Jansson; [2018]
    Nyckelord :Fall risk; fall injuries; guidelines; health professionals; risk factor; elderly; questionnaire study; Enkätstudie; fallrisk; fallskador; riktlinjer; riskfaktorer; vårdpersonal; äldre;

    Sammanfattning : Falls and fall related injuries are a major health issue to the elderly population of Sweden. The number of accidents in the community caused by falls is increasing. It is mainly the elderly who need to be hospitalized after a fall. Patients with stroke, cognitive disorders, or hip fracture, have a particularly high risk of falling. LÄS MER