Sökning: "Kristina Alvskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Alvskog.

  1. 1. Rotstock av tall : Hur blir den framtida virkeskvaliteten?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Kristina Alvskog; [2014]
    Nyckelord :Pinus sylvestris; quality; timber; selection; silviculture; pruning; Pinus sylvestris; kvalitet; timmer; urval; skogsskötsel; stamkvistning;

    Sammanfattning : För tallen finns många alternativa slutanvändningsområden, och kraven på virket varierar. Några egenskaper som har stor betydelse är stamrakhet, grengrovlek, grenvinkel och om det finns sprötkvist eller ej. Kvalitetsförsämringen i Sydsveriges tallskogar kan vara ett allvarligt problem och härör bl.a. LÄS MER