Sökning: "Kristina Gamez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Gamez.

  1. 1. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Kristina Gamez; [2021]
    Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

    Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER