Sökning: "Kristina Hunehäll Berndtsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristina Hunehäll Berndtsson.

 1. 1. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

 2. 2. Vänskapens villkor mellan pojkar och flickor i förskolan - En etnografisk studie om möjligheter och begränsningar i barns vardagsliv på en åldershomogen förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2016-02-12]
  Nyckelord :vänskap; barn; kön; genus; förskola; etnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en förskoleavdelning med barn i åldern 5-6 år. Detta för att det saknas forskning om vänskap mellan barn av olika kön, forskning som är ett viktigt bidrag för att synliggöra vardagslivets villkor för barn på förskolan samt belysa den svenska jämställdhetsdiskursen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; Marie Söderberg; [2014]
  Nyckelord :etisk stress; moralisk stress; etik; moral; sjuksköterska; omvårdnad; upplevelser; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet. Detta för att visa på den komplexitet och synliggöra de svårigheter som sjuksköterskeprofessionens arbetsvillkor medför, en värdefull kunskap ur såväl patientperspektiv, sjuksköterskeperspektiv som ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER