Sökning: "Kristina Jurcevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Jurcevic.

  1. 1. När barn talar om politik : En studie om barns ord om politik och samhälle

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Suzie Johansen; Kristina Jurcevic; [2015]
    Nyckelord :Child-perspective; Civilians; Other-directed; UNCRC; Social role theory; Politic; ; Barnperspektivet; Civila medborgare; Gruppstyrda; FN:s Barnkonvention; Socialisationsprocessen; Politik;

    Sammanfattning : AbstraktSyftet med den här uppsatsen är att lyfta fram barns tankar om parlamentarisk politik och samhällsfrågor utifrån deras perspektiv. Uppsatsen är av kvalitativ art och vi har använt oss både av fokusgrupp och individuella intervjuer. LÄS MER