Sökning: "Kristina Kron"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Kron.

  1. 1. Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på särskilda boenden : En observationsstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Laila Forsberg; Kristina Kron; [2008]
    Nyckelord :hygienrutiner; klädregler; följsamhet; särskilt boende; vårdrelaterad infektion;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva i vilken grad vårdpersonalen närmast vårdtagaren på kommunens särskilda boenden visade följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.Studien genomfördes genom icke deltagande observationer efter ett fastställt observationsschema. LÄS MER