Sökning: "Kristina Kruse Lindgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Kruse Lindgren.

  1. 1. Skolk, en studie om "korridorvandrare", halvtidsskolkare" och hemmasittare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Kristina Kruse Lindgren; [2009]
    Nyckelord :frånvaro; skolk; ogiltig frånvaro; motivation; skolkare; hemmasittare; korridorvandrare;

    Sammanfattning : Syftet med min studie är att genom att studera frånvarostatistik, betygstatistik, nationella prov åk 5 och intervju med elever och skolpersonal försöka hitta ett mönster i orsakerna till skolk samt metoder för att motverka skolk.... LÄS MER