Sökning: "Kristina Lyckberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Lyckberg.

  1. 1. “Utrymmet är mycket begränsat” - ensamkommande flyktingbarn och Dublinförordningen

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Cecilia Lindberg Wanselius; Kristina Lyckberg; [2010-04-22]
    Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Dublinförordningen; Barnkonventionen; asyl;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter det finns för ensamkommande flyktingbarn, som sökt asyl i Sverige men som omfattas av Dublinförordningens bestämmelser, att få sin asylansökan prövad här. Syftet är också att undersöka huruvida Sverige, när vi följer Dublinförordningens bestämmelser i hanteringen av asylärenden rörande ensamkommande flyktingbarn, fullföljer de åtaganden vi förbundit oss till genom ratificeringen av Barnkonventionen. LÄS MER