Sökning: "Kristina Miletic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Miletic.

  1. 1. Massage och beröring. Symptomlindrande effekter och upplevelser hos patienter med cancer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Kristina Miletic; [2014-09-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en allvarlig och ibland livshotande sjukdom som kan innebära ett stort lidande för den drabbade. Lidandet kan vara såväl fysiskt, psykiskt, socialt som andligt/existentiellt. Vanliga fysiska och psykiska symptom vid cancersjukdom kan vara smärta, illamående, ångest, nedstämdhet/depression, samt sömnsvårigheter. LÄS MER