Sökning: "Kristina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Kristina Nilsson.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :John Harrysson; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ortopedi; övergång; äldre; kurativ; palliativ; sjukhus och sjuksköterskor.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. LÄS MER

 2. 2. “En grej till som ska göras” : en intervjustudie med pedagoger och specialpedagoger om ett utvecklingsprojekt i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Spjuth Landgren; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :development work; hindrance; Institutional theory; Learning organization; school development; special educational needs teacher; success factors; Institutionell teori; Lärande i organisationer; hinder; framgångsfaktorer; skolutveckling; specialpedagog; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap kring vilka framgångsfaktorer och hinder det kan finnas vid utvecklingsprojekt i skolor och hur resultatet av ett projekt kan upplevas av pedagogerna. Syftet är även att undersöka på vilket sätt specialpedagogerna varit delaktiga i utvecklingsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i svenskämnet F-3 - Att arbeta tillsammans med läsning och skrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Nilsson; Malin Winberg; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; F-3; KASAM; Kooperativt lärande; KL; Learning by doing; läsinlärning; skrivinlärning; sociokulturellt perspektiv; ZPD.;

  Sammanfattning : Studier visar att svenska elever har en negativ inställning till läsning och skrivning, vilket kan medföra problem för dem. För att vara en aktiv medborgare i samhället ställs det krav på att vara en bra kommunikatör. Att kunna läsa och skriva utgör en naturlig del av att kunna kommunicera. LÄS MER

 4. 4. The underestimated effects of impunity : a comparative study of how pre-existing impunity can predict conflict-related sexual violence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Impunity; conflict-related sexual violence; sexual violence; violence against women; gender inequalities;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristina Ninic; Petra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; sjuksköterska; transplantation; upplevelser; väntan; experiences; nurse; nursing; transplant; waiting;

  Sammanfattning : PATIENTERS UPPLEVELSER I VÄNTAN PÅ ORGANTRANSPLANTATIONEN LITTERATURSTUDIEPETRA NILSSONKRISTINA NINICNilsson, P & Ninic, K. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation. Enlitteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER