Sökning: "Kristina Räthel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristina Räthel.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Paulsson; Kristina Räthel; [2018]
  Nyckelord :depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; primärvård; äldrevårdsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre och har allvarliga konsekvenser för den äldres välbefinnande och livskvalitet. Primärvården har prioriterat äldres hälsa genom att starta äldrevårdsmottagningar där äldre över 75 år bland annat ska erbjudas hjälp vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av bemötande i somatisk vård bland personer med egen erfarenhet av förstämningssyndrom - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ulrika Oskarsson; Kristina Räthel; [2014]
  Nyckelord :Förstämningssyndrom; bemötande; somatisk vård; omvårdnad; personcentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer med psykisk ohälsa utsätts för stigmatisering och har ett sämre somatiskt hälsotillstånd än Sveriges övriga befolkning. Studiens syfte var att skildra hur personer med egen erfarenhet av förstämningssyndrom upplever och reflekterar kring sjukvårdspersonals bemötande i somatisk vård. LÄS MER

 3. 3. Pålästapatienter - på gott och ont. En undersökning av patientinformationen på hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kristina Räthel; AnnLouise Håkansson; [2004]
  Nyckelord :patientinformation; hudkliniken; Universitetssjukhuset i Lund; informationshörna; informationsmaterial; kommunikationsstrategi; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt hur patienterna på hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund uppfattar patientinformationen. Vi har undersökt hur och genom vilka medier patienterna vill bli informerade... LÄS MER