Sökning: "Kristina Westfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Westfeldt.

  1. 1. Hur utvecklar enmansföretagare sin kompetens utifrån den uppfattade lärmiljön?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Christine Sorselius; Kristina Westfeldt; [2008]
    Nyckelord :Competence; Learning; Context; Learning space; Social environment; Social arenas; Social interaction; Entrepreneurs; Experiential learning; Affordances; Kompetens; Lärande; Kontext; Lärmiljö; Social omgivning; Sociala arenor; Socialt samspel; Enmansföretagare; Erfarenhetsbaserat lärande; Miljöpedagogik; Affordances;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to gain understanding of how self employed entrepreneurs (hereafter referred to as “entrepreneurs”) develop their competence based on their perceived learning space. The main question is: How do these entrepreneurs develop their competence based on their perceived learning space? Other questions relevant for the study are: How important is the social environment for these entrepreneurs and how do they interact with their social environment in order to develop their competence. LÄS MER