Sökning: "Kristina Wik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Wik.

  1. 1. Summariska brottmålsförfaranden - om processekonomiska effektiviseringar och dess konsekvenser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kristina Wik; [2006]
    Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : När den nya rättegångsbalken infördes i Sverige år 1948 stod principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration i fokus. Svensk processrätt övergav på så sätt det gamla inkvisitoriska förfarandet och anammade istället den ackusatoriska förfarandeprincipen, vilket innebär att det huvudsakliga ansvaret för utredningen faller på åklagaren. LÄS MER