Sökning: "Kristina Zettergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Zettergren.

  1. 1. Upplevelser av att göra livsstilsförändringar med fokus på kost, i samband med typ 2-diabetes : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Kristina Sandquist; My Zettergren; [2012]
    Nyckelord :Typ 2-diabetes mellitus; kosthantering; upplevda känslor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes mellitus är en global sjukdom som snabbt ökar i antal. Den viktigaste delen av behandlingen handlar om att äta ”rätt” kost och allt fler personer blir i behov av kostrekommendationer och kostförändringar. Syfte: Beskriva personer med typ 2-diabetes upplevelser av att göra kostförändringar. LÄS MER