Sökning: "Kristine Johansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristine Johansen.

  1. 1. Köpprocessen vid köp av solceller i Sverige : En kartläggning av köpprocessen vid köp av solceller avseende mikroproducenter av el

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Johanna Falkenström; Kristine Johansen; [2020]
    Nyckelord :Köpprocessen; köpbeteende;

    Sammanfattning : Köpprocessen innebär handlingar en individ utför i processen att erhålla, använda och avyttra ekonomiska varor och tjänster, inklusive beslutsprocesser som föranleder dessa handlingar. Att kartlägga kunders köpprocess skapar möjlighet till ekonomisk tillväxt för företag och kan påvisa var marknadsföring har mest genomslag. LÄS MER