Sökning: "Kristine Marie Eliasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristine Marie Eliasson.

  1. 1. Konsekvenser, samtaler og ærlighet Sosialarbeideres bedømmelser og holdninger til etiske dilemmaer i boligvirksomheter for personer som nytter rusmidler

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Kristine Marie Eliasson; [2018-07-23]
    Nyckelord :Etikk; rusmisbruk; boligvirksomheter; vinjettmetoden; bedømmelser;

    Sammanfattning : Studiens mening var å undersøke hvordan sosialarbeidere på rus- og boligvirksomhetsfeltet i offentlige, private og idéburene organisasjoner i Göteborgsområdet resonerer og forholder seg til etikk, etiske retningslinjer på arbeidsplassen og etiske dilemmaer som oppstår i arbeidet. Hvordan avvikelser fra etisk handling (som i denne kontekst oversattes til å avslutte boendeplasseringen i fortid) legitimeres inngikk også i studiens mening. LÄS MER