Sökning: "Kristofer Billing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristofer Billing.

  1. 1. Administrativt Trafikskoleverktyg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Kristofer Ericsson; Eric Sundh; [2003]
    Nyckelord :Datorteknik; Visual C ; MySQL; MySQL ; PHP; Datorteknik;

    Sammanfattning : This examination project is carried out for Waséns Traffic School in Linköping. The task was to develop a completely new windows application and a webpage that connects to the same MySQL database. LÄS MER