Sökning: "Kristofer Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Kristofer Nilsson.

 1. 1. Hemlösa i pressen : En kritisk diskursanalys av massmedias framställningar av den hemlösa individen under en 25 års period

  Master-uppsats,

  Författare :Kristofer Nilsson; [2019]
  Nyckelord :homeless; homelessness; critical discourse analysis; mass media; social work; hemlösa; hemlöshet; kritisk diskursanalys; massmedia; socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka diskurser som framträder i massmedia om hemlösa, hur och var de framträder samt om det skett några förändringar gällande detta under de senaste 25 åren (1993–2018) och, i så fall, hur dessa förändringar sett ut. För att besvara detta syfte har 55 artiklar som publicerats i Dagens Nyheter under perioderna 1993-07-01–1993-12-31, 2005-07-01–2005-12-31 och 2018-07-01–2018-12-31 analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Lärares litteraturval i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristofer Nilsson; Victoria Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Litteraturval; Litteraturdidaktik; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Examensarbetet har ämnat undersöka hur några lärare gör sina litteraturval i grundskolans senare år och vilka didaktiska utmaningar eller möjligheter som styr deras litteraturval i svenskämnet. Vi har kommit i kontakt med fyralärare och genomfört tre semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänsten, massmedia och staten : En kritisk diskursanalys av massmedias och regeringens framställningar av socialtjänsten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristofer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :critical discourse analysis; social services; social work; mass media; government; kritisk diskursanalys; socialtjänsten; socialt arbete; massmedia; staten;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur massmedia och regeringen framställer socialtjänsten samt att undersöka om och hur de massmediala framställningarna korresponderar med regeringens framställningar. För att besvara studiens syfte har 37 stycken artiklar som publicerats i Dagens Nyheter under perioden 2017-07-01 – 2017-12-31 och 21 stycken av regeringens egenproducerade artiklar som publicerats på regeringens hemsida under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. "Nissebatong löser inte narkotikaproblemen" : En kvalitativ studie om brukarinflytande inom missbruksvården

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Kristofer Nilsson; Peter Allansson; [2016]
  Nyckelord :Influence; Participation; Power; Addiction treatment; Client.; Inflytande; Medverkan; Makt; Missbruksvård; Brukare.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utifrån ett brukarperspektiv belysa hur stort inflytande brukare inom den kommunala missbruksvården har på sin egen vård. Brukare avses i detta fall personer som har och har haft en kontakt med missbruks- och beroendevården över tid. För att besvara studiens syfte har fem brukare intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Impressionism och Digitala Spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Erik Dahlrot; Kristofer Nilsson Fransson; [2012]
  Nyckelord :Spelideologi; Impressionism; Ideologin; Estetiken.Upplevelse; Digitala Spel; Spelmediet.;

  Sammanfattning : Abstrakt För att utveckla och förändra spelmediet behandlar detta arbete impressionism och digitala spel. Båda ämnena diskuteras och belyses från olika vinklar för att undersöka hur de två ämnena kan sammanföras i en spelproduktion. LÄS MER