Sökning: "Kristofer Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Kristofer Svensson.

 1. 1. Predicting Life Expectancy Using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; life expectancy;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att träna maskininlärningsmodeller med hjälp av ett dataset som innehåller data från över 800 hälsoundersökningar genomförda på svenska, 50-åriga män år 1963, för att undersöka vilken information som kan utvinnas gällande livslängd. Modellerna tränas som binära klassificerare and fyra olika målvariabler används. LÄS MER

 2. 2. Organisationens betydelse- en fallstudie om hur en skola väljer att organisera sin verksamhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Systemteori; femte disciplinen; lärande organisation; Kasam;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Svensson, Kristofer (2018). Organisationens betydelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Mot framtiden, utan händerna på ratten : Ett kandidatarbete om hur närvaron av autonoma fordon påverkar kapaciteten på Stockholms motorvägar

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Kristofer Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det pågår idag försök att introducera autonoma fordon på allmän väg och exempelvis Google har kommit längst med ett hundratal fordon i trafik och många miljoner kilometer körda. Den autonoma trafiken sägs föra många fördelar med sig som högre kapacitet, högre trafiksäkerhet och högre medelhastigheter i vägnätet. LÄS MER

 4. 4. Att försörja sig som lagidrottare - Guld och gröna skogar? : Upplevelser av att förena arbete med passion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Oskar Svensson; Kristofer Hedlund; [2015]
  Nyckelord :Det goda arbetet; osäkerhet; passion;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att dels skapa förståelse för hur lagidrottsmän upplever sitt yrke och sin vardag men också att skapa förståelse för hur dessa tänker kring framtiden då deras yrken präglas av korta karriärer. För att uppnå undersökningens syfte formulerades fyra frågeställningar: I vilken mån går tankarna om det goda arbetet att applicera på idrottsmän som arbetar inom lagidrott? Inkräktar yrkessfären något på den privata sfären? Om så, på vilka sätt? Hur ser dessa personer på framtiden och livet efter idrottskarriären? Vad motiverar lagidrottare i sitt yrke? Utgångspunkt i undersökningen har varit litteratur kopplad till tankarna om det goda arbetet, exempelvis Svenska metallindustriarbetareförbundets nio principer om det goda arbetet, Karaseks krav- och kontrollmodell samt work-life balance. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av WHO´s kirurgiska checklista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristofer Svensson; Marco Garcia Pallares; [2015]
  Nyckelord :WHO´s kirurgiska checklista; patientsäkerhet; kommunikation; trygghet; förändring; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista minskade antalet komplikationer med 10,6 %. Trots detta finns det fortfarande arbete att utföra då det existerar viss resistens mot användandet. Användandet har medfört strukturerad kommunikation. LÄS MER