Sökning: "Kristofer Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kristofer Svensson.

 1. 1. Predicting Life Expectancy Using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; life expectancy;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att träna maskininlärningsmodeller med hjälp av ett dataset som innehåller data från över 800 hälsoundersökningar genomförda på svenska, 50-åriga män år 1963, för att undersöka vilken information som kan utvinnas gällande livslängd. Modellerna tränas som binära klassificerare and fyra olika målvariabler används. LÄS MER

 2. 2. Organisationens betydelse- en fallstudie om hur en skola väljer att organisera sin verksamhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Systemteori; femte disciplinen; lärande organisation; Kasam;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Svensson, Kristofer (2018). Organisationens betydelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Mot framtiden, utan händerna på ratten : Ett kandidatarbete om hur närvaron av autonoma fordon påverkar kapaciteten på Stockholms motorvägar

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Kristofer Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det pågår idag försök att introducera autonoma fordon på allmän väg och exempelvis Google har kommit längst med ett hundratal fordon i trafik och många miljoner kilometer körda. Den autonoma trafiken sägs föra många fördelar med sig som högre kapacitet, högre trafiksäkerhet och högre medelhastigheter i vägnätet. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av WHO´s kirurgiska checklista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristofer Svensson; Marco Garcia Pallares; [2015]
  Nyckelord :WHO´s kirurgiska checklista; patientsäkerhet; kommunikation; trygghet; förändring; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista minskade antalet komplikationer med 10,6 %. Trots detta finns det fortfarande arbete att utföra då det existerar viss resistens mot användandet. Användandet har medfört strukturerad kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Classification of supplied components

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Kristin Svensson; Kristofer Sveger; [2014]
  Nyckelord :ABC-klassificering; supply; försörjningsstrategi; lagerstyrning; inköpsklassificering; ABC classification; inventory management; purchase classification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektroniktillverkaren The Company implementerade för 4-5 år sedan en ABC-klassificeringsmodell för klassificering av de komponenter som de köper in. Nu vill företaget utmana den nuvarande modellen och utvärdera om de använder korrekta parametrar för klassificering, för att undersöka om det finns möjlighet till förbättring. LÄS MER