Sökning: "Kristofer Wreimer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristofer Wreimer.

  1. 1. Kostnader och besparingar för svenska småföretag inom byggsektorn till följd av miljödiplomeringen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Muhamed Brajanovic; Kristofer Wreimer; Franjo Zuder; [2010-02-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund & problem: Med en värld under ständig förändring har miljöfrågor på senare tid fått en allt större roll i samhället och debatter. Med miljöredovisningen och miljöledningssystem kan företag kommunicera med kunderna och förbättra sitt rykte och varumärke genom att visa sin attityd gentemot miljöfrågor. LÄS MER