Sökning: "Kristoffer Almkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Almkvist.

  1. 1. Samspelet mellan intern & extern branding

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kristoffer Almkvist; Sarah Törnqvist; [2011]
    Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; kontroll; motivation; identitet; Branding; ledarskap; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan intern och extern branding. Till denna frågeställning är följande underfrågor kopplade: • Vilken betydelse har ledarskapet för kopplingen mellan intern och extern branding? • Hur påverkas anställda av intern branding inom organisationen? • Vad krävs för att skapa framgångsrik intern branding? Primärdata för studien samlas in genom kvalitativa intervjuer som sedan jämförs med ett teoretiskt ramverk och därefter sammanställs till kvalitativt material Grunden för denna studie ligger inom ramen för teori som primärt berör intern branding, ledarskap samt delar av övrig organisationslära. LÄS MER