Sökning: "Kristoffer Brandin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Brandin.

  1. 1. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
    Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER