Sökning: "Kristoffer Edhborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Edhborg.

  1. 1. Upptäcka vinstmanipulering med Den Modifierade Jonesmodellen : En studie på Stockholmsbörsens Mid cap lista

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Adam Strand; Kristoffer Edhborg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall vinstmanipulering förekommer bland företagen på Nasdaq OMX Nordic samt att analysera ifall att VD-byte är kopplat till detta fenomen. Metod: Studien har använt sig av Den Modifierade Jonesmodellen som är en periodiseringsbaserad modell för vinstmanipulering. LÄS MER