Sökning: "Kristoffer Hanson Rodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Hanson Rodin.

  1. 1. Begränsningar för molekylärbiologisk data i databaser

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Kristoffer Hanson Rodin; [2002]
    Nyckelord :XML; databaser; molekylärbiologi; datalagring; datarepresentation;

    Sammanfattning : De senaste åren har molekylärbiologisk data växt explosionsartat. Ny teknik gör att information kan härledas ur data snabbare och mer än tidigare. Faktum är att det tillkommer så mycket ny data att de nya resultaten inte längre kan publiceras i artiklar. Dessa sekvenser av data finns istället bara åtkomliga i speciella databaser. LÄS MER