Sökning: "Kristoffer Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Kristoffer Larsson.

 1. 1. Riktiga män röstar på Sverigedemokraterna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristoffer Larsson Lindstrii; Gustav Guldager; Ivar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :BSRI; HEXACO; Ideologi; predicera ideologi; ideologisk orientering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka hur väl personlighet respektive könsidentifiering, var för sig respektive tillsammans, kan predicera ideologisk orientering. För att undersöka detta användes personlighetstestet HEXACO och könsidentifieringstestet BSRI. Syftet med uppsatsen var att öka väljarförståelsen. LÄS MER

 2. 2. UPPDATERING AV DESIGNVERKTYG : Ett Arbete kring kvalitetsvinster och hantering av nya programvaror.

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Anton Larsson; Kristoffer Norén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kunskap som belöning : En kvalitativ fallstudie om hur arbetsmotivation påverkas av kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Burman Lundin; Erik Larsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att kunna överleva på lång sikt har alla slags organisationer blivit alltmer beroende av sina medarbetare, deras kompetens och inte minst deras motivation. Företag utformar belöningssystem i hopp om att uppnå en ökad arbetsmotivation hos sina anställda, men liten vikt har i tidigare forskning lagts vid kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem. LÄS MER

 4. 4. Planering med BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kristoffer Larsson; [2016]
  Nyckelord :Bygg; planering; BIM;

  Sammanfattning : New technical solutions is popping up all the time. In the construction industry today there is a development to find methods that can take advantage of these modern technological solutions. BIM is a term that stands for this development of information handling and therefore for the streamline and improvement of the construction process. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med trycksår i livets slutskede. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Merete Schei Klomsten; Kristoffer Larsson; [2015]
  Nyckelord :Trycksår; livets slutskede; palliativ vård; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Trycksår är ett vanligt förekommande fenomen i livets slutskede som kan orsaka lidande för den döende patienten. Sjuksköterskan har därför en viktig funktion och ansvar vid vård av dessa patienter, genom att med omvårdnadsinterventioner minska lidandet för patienten och möjliggöra en värdig död. LÄS MER