Sökning: "Kristoffer Nowén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Nowén.

  1. 1. Mellan det säkra och det osäkra : en problematisering av evidensbasering i socialt arbete ur ett internationellt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Nicolai Astrup; Nils-johan Gynther; Kristoffer Nowén; [2006]
    Nyckelord :socialt arbete; evidensbaserat socialt arbete; evidensbasering; evidensbaserad praktik;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ge en överblick av EBP (Evidence Based-Practice) i socialt arbete och beskriva de mest centrala frågorna kring EBP i litteraturen. Den använda metoden är en systematisk litteraturstudie som utgått från sökningar i British Journal Of Social Work och databasen Libris. LÄS MER