Sökning: "Kristoffer Stevens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Stevens.

  1. 1. Integratedenergy storage system for optimal energy production : A case study on Johannes CHP biofuel plant

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Kristoffer Stevens; [2013]
    Nyckelord :Energy Storage GPM PHS PCM Johannes Bio CHP;

    Sammanfattning : This project served to analyze the effects that energy storage can have on energy production.  The study was aimed at Johannes CHP bio fuel. Johannes produces electricity for the SE3 region and heat for the district heating in Gävle. The electricity market is the main driving factor for energy production. LÄS MER