Sökning: "Kristoffer Straume"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Straume.

  1. 1. Varför emitterar inte fler svenska företag högavkastande obligationer?

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Erik Wetter; Kristoffer Straume; [2012]
    Nyckelord :Högavkastande obligationer; Finansiering; Företagsobligationsmarknaden; Non-investment grade;

    Sammanfattning : Marknaden för så kallade ”High Yield Bonds” – högavkastande obligationer – har under det senaste årtiondet genomgått en remarkabel utveckling, särskilt i Europa. Ett ökat antal ”non-investment grade”-företag söker strategiskt att emittera dessa obligationer för att finansiera sina verksamheter, vare sig detrör sig om upprätthållandet av betalningsströmmar till leverantörer, anställda eller andra intressenter; kapitalanskaffning; företagsförvärv; refinansiering av lån; eller andra företagsrelaterade aktiviteter. LÄS MER