Sökning: "Kristoffer Wittström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Wittström.

  1. 1. Friskvård och gemenskap i organisationer

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

    Författare :Caroline Nilsson; Jonna Helmersson; Kristoffer Wittström; [2002]
    Nyckelord :ceremoni; friskvård; gemenskap; innebandy; gruppaktivitet; samhörighet; socialt stöd; socialt behov; social tillhörighet; socialt nätverk ;

    Sammanfattning : Syftet är att få förståelse för och kunskap om förhållandet mellan friskvård och gemenskap i en organisation med utgångspunkt i de anställdas perspektiv. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie på ett företag. De datainsamlingsmetoder vi har använt oss av är observation, samtal och intervjuer. LÄS MER