Sökning: "Kritisk Diskursanalys social praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Kritisk Diskursanalys social praktik.

 1. 1. Diskursiva konstruktioner av tiggeri och tiggare En kritisk diskursanalys av politiska ledartexter publicerade i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Borg; Anneli Bergman; [2021-06-08]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; kritisk diskursanalys; fattigdom; politiska ledare;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes vilka diskurser om tiggeri och “tiggare” som framkom i tre dagstidningars ledartexter under tidsperioderna 1998-2000 samt 2013-2015. Dagstidningarna som valdes ut var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet då dessa tre har olika politiska inriktningar. LÄS MER

 2. 2. Det oföljsamma barnet : En kritisk diskursanalys av pedagogers tal om emotionella avvikelser hos barn i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Child health; Discrimination; Inclusive education; Professional vision; Stigmatization; Barnhälsa; Diskriminering; Inkludering; Professionell blick; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Nya examensmål har nyligen utformats för samtliga förskollärarutbildningar i Sverige. Dessa trädde i kraft den första januari i år, 2021, efter att regeringen konstaterat att skolan måste möta barn i neuropsykiatriska svårigheter, som exempelvis ADHD, på ett bättre sätt genom utökad kompetens på området. LÄS MER

 3. 3. Vilken familj representeras i media? : En kritisk diskursanalys av hur Vi Föräldrar och Mama porträtterar begreppet familj

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Svensson Ekman; [2021]
  Nyckelord :family; norms; Vi Föräldrar; Mama; familj; normer; Vi Föräldrar; Mama;

  Sammanfattning : Årligen ges ett antal familjetidningar ut i Sverige som på ett eller annat sätt medverkar till att forma den bild av familj som finns i just Sverige. Syftet med undersökningen är att analysera hur familjetidningarna Vi Föräldrar och Mama porträtterar familjer genom sina texter och fotografier. LÄS MER

 4. 4. Platsmarknadsföring och den attraktiva platsen : En kritisk diskursanalys av Uppsala kommuns skildringar av Södra staden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Malva Anderson; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; platsmarknadsföring; representation; Uppsala;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur Uppsala kommun i plandokument skildrar människor som ska bo och verka i Södra staden i Uppsala. Kommunens beskrivningar liknas i studien vid platsmarknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Vad är problemet? En kritisk diskursanalys av Riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsdotter Brown; [2020-01-07]
  Nyckelord :Integration; monokulturalitet; nyanlända elever; problemrepresentationer;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka problem som synliggörs inom regeringsuppdragetRiktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning och hur de nyanländaeleverna positioneras i förhållande till dessa problem.Teori ochmetod:I studien används utvalda delar av Faircloughs (2017) tredimensionella modell förkritisk diskursanalys som beskriver diskurser som text, diskursiv praktik och socialpraktik samt Carol Bacchis (2012) metod för kritisk policyanalys “What´s the ProblemRepresented to be?” (WPR-metoden). LÄS MER