Sökning: "Krohn Katarina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krohn Katarina.

  1. 1. Nyttan av en förinkubator – En analys med hjälp av affärsplattformen

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Hallén Lise; Krohn Katarina; [2010]
    Nyckelord :Förinkubator; nyföretagande; affärsplattformen; entreprenör; affärsplan;

    Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att kartlägga företagens affärsplattform och utvärdera nyttan av en förinkubators hjälp med att upprätta en affärsplan med affärsplattformen som verktyg. Vi har använt oss av enkät och uppföljande intervju för insamling av empiri. LÄS MER