Sökning: "Kroppslig integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Kroppslig integritet.

 1. 1. Integritet, vad är det? - En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på barns integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hugo Lowgren; Therese Persson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Kroppslig integritet; Omsorg; Pedagog; Personlig integritet; Strategier;

  Sammanfattning : De större barngrupperna och de ökade kraven på förskolepedagoger kan göra det svårare att möta varje barns omsorgsbehov. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger förstår och resonerar om barns kroppsliga och personliga integritet samt vilka strategier de använder sig av för att respektera varje barns integritet. LÄS MER

 2. 2. Vaccination : Införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Marand; [2020]
  Nyckelord :Vaccination; Obligatorisk vaccination; Rättigheter; Mänskliga rättigheter; Barnets rättigheter; Kroppslig integritet; Hälsa; Utbildning; Samtycke; Sekretess;

  Sammanfattning : Våren 2019 inkom det motioner till Svenska Riksdagen angående förslag gällande införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination. Utifrån detta kommer uppsatsen genom en fiktiv argumentationsanalys behandla ämnet ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på tre rättigheter; rätten till hälsa, rätten till kroppslig integritet samt rätten till utbildning. LÄS MER

 3. 3. "Om nån säger stopp så är det stopp på en gång" : En kvalitativ intervjustudie om makt, motstånd och möjligheter i förskolans arbete med barns rätt till kroppslig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :bodily integrity; preschool; power; resistance; children’s rights; kroppslig integritet; förskola; makt; motstånd; barns rättigheter;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine preschool teachers’ ideas of children’s right to bodily integrity and the preschools’ work on this. Furthermore, by using theories of power and resistance, the study aims to discuss how these ideas can affect children’s ability to discover and express their own integrity boundaries, to have them respected and to discover and respect the boundaries of others. LÄS MER

 4. 4. Integritet och värdegrundsarbete : En kvalitativ studie om hur pedagoger på lågstadiet arbetar med värdegrunden i syfte att förebygga sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Hanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Integritet; sexuella övergrepp; värdegrund; barns rättigheter; mänskliga rättigheter.;

  Sammanfattning : I läroplanen står det att ett av skolans uppdrag är att förmedla de mänskliga rättigheterna och utveckla elevers integritet. Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger på lågstadiet känner till om integritet såväl kroppslig som personlig samt hur de undervisar eleverna för att medvetandegöra dem om rätten till sin egen kropp. LÄS MER

 5. 5. Jag behöver inte krama dig för att du har saknat mig : En kvalitativ studie av förskollärares perspektiv på barns kroppsliga integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Dungert; Caroline Olofsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kroppslig integritet; förhållningssätt; närhetsetik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur några förskollärare förhåller sig till barns kroppsliga integritet i förskolan. Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade intervjuer. Åtta förskollärare deltog i studien. LÄS MER