Sökning: "Krystyna Kundu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krystyna Kundu.

  1. 1. En undersökning av en förkortad SAPERE-metods påverkan på elevers smakkänslighet, produktacceptans och verbala förmåga.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Krystyna Kundu; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Den industriella livsmedelsproduktionens enformighet och nya livsstilar tenderar att begränsa konsumenternas sensoriska erfarenheter. För att uppfostra barn till medvetna konsumenter, kvalitetsmedvetna matkännare med breda referensramar tillämpas SAPERE-metoden i skolor under en längre tid till exempel två terminer (7). LÄS MER