Sökning: "Ksenija Peggar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ksenija Peggar.

  1. 1. LÅG- OCH MELLANSTADIELÄRARES RESONEMANG OCH TILLÄMPNING AV PROGRAMMERING I MATEMATIKÄMNET

    Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Ksenija Peggar; Arkan Shefram; [2020-09-03]
    Nyckelord :Programmering; matematik; grundskola; läroplan; datalogiskt tänkande; resonemang;

    Sammanfattning : The National Agency for Education introduces programming and digital tools in the syllabus for the mathematics at the primary school 2018 at the request of the Swedish Government. The reason for this decision is that we live in an increasingly digitalized society that leads to an increased need for digital knowledge in most professions. LÄS MER