Sökning: "Kujtesa Jusufi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kujtesa Jusufi.

  1. 1. På vems villkor? : En studie om delaktighet hos klienter med samsjuklighet i behandling

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Emma Olsson; Kujtesa Jusufi; [2017]
    Nyckelord :Delaktighet; samsjuklighet; behandling; inflytande; substansbrukssyndrom; psykisk ohälsa;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att belysa och analysera professionellas återberättade erfarenheter av arbete med delaktighet i behandling hos vuxna personer med samsjuklighet. Studien utfördes med en kvalitativ ansats, där åtta professionella från sex olika verksamheter intervjuades. LÄS MER