Sökning: "Kulturekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Kulturekonomi.

 1. 1. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Motstridiga motprestationer : En studie om museers finansiella möjligheter och utmaningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Schill; Angelica Ruckstuhl; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museums; Bourdieu; cultural economics; cultural sponsorships; cultural politics; Superstar museums; the free admission reform; museology; ABM; Museum; Bourdieu; kulturekonomi; kultursponsring; kulturpolitik; världstjärnemuseum; fri entré-reformen; museologi;

  Sammanfattning : Introduction This master ́s thesis focuses on the financial situation in a number of museums located in Stockholm, Sweden. In particular the study focuses on external financing and sponsorship and which means that are given to meet the conditions surrounding financial support. LÄS MER

 3. 3. Vad hände med musikbranschen? : En studie om musikbranschens utveckling i och med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tommy Gabrielsson; Kristina Ney; [2017]
  Nyckelord :Bourdieu; music industry; cultural capital; economic capital; culture economy; file sharing; Bourdieu; musikbranschen; kulturellt kapital; ekonomiskt kapital; kulturekonomi; fildelning;

  Sammanfattning : Under början av 2000-talet stod musikbranschen inför några svåra år när fildelning blev allt vanligare och försäljningen av CD-skivor sjönk kraftigt. Denna uppsats undersöker vad som hände med musikbranschen efter denna kris och hur musikbranschen som fält ser ut idag. LÄS MER

 4. 4. Betydelser av att utvärdera scenkonst : En fallstudie av utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Elin Frost; [2016]
  Nyckelord :Evaluation; Culture Economy; Value Creation; Cultural Policy; Cultural Value; Performing Arts; Arts Management; utvärdering; scenkonst; Arts Management; kulturadministration; värdeskapande verksamhet; kulturellt värde; mätbarhet; systemteori; kulturpolitik; kulturbidrag; projektbidrag; kulturekonomi; ledarskap; organisationsteori; redovisning; scenkonstpraktik; gestaltning; värdering; värde;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt. Med en hermeneutisk ingång och abduktiv ansats studeras olika betydelser av begreppet utvärdering inom ramen för det system, som på initiativ av Dramaten&, möjliggjorde scenkonstprojektet Nationalismens Apostlar 2014. LÄS MER

 5. 5. Att bry sig om Kulturen : - om entreprenörer och konsthallar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :David Calås; [2014]
  Nyckelord :Kultur; entreprenörskap; kulturellt entreprenörskap; kulturella näringar; konsthallar; museum; konstpark; kulturföretag; kulturekonomi;

  Sammanfattning : Syfte Jag kommer beskriva entreprenörskapet som präglar uppstarter av privata konsthallar och bidra till en ökad förståelse för entreprenörskap inom kulturella näringar i allmänhet och inom konsthallar i synnerhet. Metod En kvalitativ metod med en induktiv/narrativ ansats har använts, eftersom jag tolkat berättelser och skapat mening utifrån dessa. LÄS MER