Sökning: "Kulturellt fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Kulturellt fenomen.

 1. 1. Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal hos patienter med utländsk bakgrund : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Åkesson; Sondes Chikh Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; Patient; Experience; Communication; Interpreter; Transcultural nursing; Cultural competence; Utländsk bakgrund; Patient; Upplevelser; Kommunikation; Tolk; Transkulturell omvårdnad; Kulturkompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade migrationen i Sverige innebär stora utmaningar inom vården. Sverige är ett av länderna i EU med största andelen invånare med utländsk bakgrund vilket gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Personer med utländsk bakgrund har olika kulturer som påverkar hur hälsa och sjukdom definieras. LÄS MER

 2. 2. ”Det ska inte vara trevligt att vara inlagd i psykiatrin” : Före detta patienters upplevelser av informellt tvång och dess påverkan på vårdrelationen

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Stephanie Stråby; [2022]
  Nyckelord :Care relationship; Informal Coercion; Patient experience; Power; Psychiatric inpatient; therapeutic relationship; Informellt tvång; Makt; Patientens upplevelse; Psykiatrisk heldygnsvård; Terapeutisk relation; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskan behöver ta hänsyn till olika aspekter i sitt värv, alltifrån Sveriges lagar till rådande normer på avdelningen. Informellt tvång som enligt tidigare forskning är ett kulturellt fenomen i psykiatri då personal med påtryckningar försöker få patienten att följa vårdarnas upplägg - inte sällan mot sin vilja. LÄS MER

 3. 3. Grannskapsdrömmar : En studie om hur personer väljer att bo där de bor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tim Saari Byström; [2022]
  Nyckelord :boendeval; bostadsområde; Uppsala; intervjuer; studenter;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker varför studenter på universitet i Uppsala väljer att stanna kvar i staden efter sin studietid och hur de väljer bostadsområde inom Uppsala. Studien undersöker ett fenomen med brett spektrum av påverkande faktorer. LÄS MER

 4. 4. Vi lånar bara deras ytor : En kvalitativ studie om lärare i fritidshems erfarenhter av mötet med idrottsföreningar i närmiljön.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Thomas Block; Daniel Tollin; [2022]
  Nyckelord :Ambient environment; club activities; collaboration; extended school; extended school teachers; social capital; sports association.; Fritidshem; föreningsliv; idrottsförening; lärare i fritidshem; närmiljö; samverkan; socialt kapital.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärare i fritidshem erfarenheter av undervisning i närmiljön, samt vilka förutsättningar som finns för att skapa en god samverkan mellan idrottsföreningar och fritidshemmet. Studien är en kvalitativ intervjustudie baserad på semi-strukturerade intervjuer som genomförts på fyra fritidshem med fem lärare i fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Konstens plats i det urbana rummet : En studie av Hammarkullen Urban Art 2017

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Ahrnbom; Felicia Gauffin Jatta; [2021]
  Nyckelord :Urban Art; Unsanctioned Street Art; Street Art Festival; Place Identity; Public Spaces; Urban konst; Icke-sanktionerad gatukonst; Konstfestival; Instrumentella verktyg; Platsidentitet; Offentliga rum;

  Sammanfattning : Denna studie menar att det i arkitekturens mellanrum, där vardagslivet tar plats, sker intressanta handlingar som sätter sin prägel på staden och dess invånare. Med ett fokus på urban konst och främst konstfestivaler i det urbana rummet undersöks den offentliga konstens olika ingrepp på platsen och de sociala gemenskaperna i målet att skapa en socialt hållbar stad. LÄS MER