Sökning: "Kulturer förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Kulturer förskolan.

 1. 1. Interkulturellt förhållningssätt i förskolan och betydelsen av en inkluderande förskola : En kvalitativ studie om hur förskollärarna beskriver att de arbetar interkulturellt i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kanokwan Srinuansuk; [2024]
  Nyckelord :Culture clash; Identity development; Interculturality; Multiculturality; Preschool; Förskolan; Identitetsutveckling; Interkulturalitet; Kulturkrock; Mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Interkulturellt arbetssätt är givande för alla barn oavsett kulturell bakgrund. Det interkulturella arbetssättet bidrar till att barn utvecklar sin kulturella identitet och får förståelse för mångfalden i vårt samhälle. LÄS MER

 2. 2. En förskola i mångfald : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare beskriver och resonerar angående sitt arbete med kulturell mångfald i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Mattsson; Sara Broo; [2024]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; kultur; mångfald; olikheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskaper om förskollärares förståelse av kulturell mångfald samt hur de arbetar med att främja barns intresse och förståelse för olika kulturer. Samhällets ökande mångfald ställer höga krav på förskollärares förmågor att värna om och förhålla sig till olikheter gällande kulturella aspekter. LÄS MER

 3. 3. Olika förutsättningar med dramaundervisning i förskolan : Dramakompetenta förskollärares resonemang om möjligheter och utmaningar i dramaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nathalie Johansson; Marina Coppola; [2023]
  Nyckelord :Drama; förskola; mångkulturell barngrupp; förutsättningar; dramapedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie riktar sig till yrkesverksamma pedagoger i förskolan. Syftet är att undersöka och analysera så kallade dramakompetenta förskollärares erfarenheter och resonemang om vilka förutsättningar drama kan ha i mångkulturella barngrupper. Med förutsättningar menas såväl möjligheter som utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Nationella minoriteters språk och kulturer i mediediskurser: bidrag eller hinder för en likvärdig förskola? : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Media discourses; Sweden’s national minorities; preschool; social justice; languages and cultures; Mediediskurser; Sveriges nationella minoriteter; förskola; social rättvisa; språk och kulturer;

  Sammanfattning : År 2019 förstärktes Sveriges skollag och därmed förskolans uppdrag med att främja Sveriges nationella minoriteters språk och kulturer i förskolan (Skolverket, 2018a). Trots förstärkningen i skollagen framgår det i tidigare forskning att det förekommer kunskapsbrister i skolan, därmed även i förskolans verksamhet, kring Sveriges nationella minoriteters språk och kulturer (Rodell Olgaç, 2020). LÄS MER

 5. 5. Dilemmatiska aspekter i förskolans minoritetsuppdrag : En studie om förskolepersonals förståelser av arbetet med Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Liv Friberg; [2023]
  Nyckelord :Preschool s minority assignments; minority politics; national minorities and minority languages; Roma people; dilemmatic aspects; common sense; contrary themes; Förskolans minoritetsuppdrag; minoritetspolitik; nationella minoriteter och minoritetsspråk; romer; dilemmatiska aspekter; sunt förnuft; motstridigheter;

  Sammanfattning : I juli 2019 försågs förskolan med en ny läroplan och med den ett utökat minoritetsuppdrag, vilket i korthet innebär att förskolan ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Tidigare forskning pekar på att läroplansändringar om de nationella minoriteterna haft liten inverkan på ämnesinnehållet inom utbildningssystemet och att det finns svårigheter kopplade till att implementera kultur- och språkrelaterade policyer i förskolan. LÄS MER