Sökning: "Kulturskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Kulturskolan.

 1. 1. Hur ser dagens kultur- och musikskolelärare på begreppet musikalisk talang och hur påverkar det deras undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Henrik Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :utbildningsvetenskap; musikpedagogik; begåvning; medfödd talang; musikalisk talang; talang; kulturskolan; educational science; music education; giftedness; innate talent; musical talent; talent; natural ability; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt hur dagens kultur- och musikskolelärare ser på begreppet musikalisk talang och hur deras synsätt jämför sig med tidigare musiklärares syn på densamma under det senaste århundradet. Den forskning jag har granskat har visat att musikalisk talang kan förbättras genom övning och inte är medfödd eller statisk. LÄS MER

 2. 2. Gitarrens sociala spelregler : En undersökande studie om gitarrspelandets genus och kvinnligt deltagande i kulturskolan i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emma Thimgren; [2021]
  Nyckelord :Gender norms; guitar; music; musical education;

  Sammanfattning : Previous research has shown that when children choose to play an instrument, their gender and preconceived notions tied to it, has been a big factor. Gender norms have ruled the expectations and choices available for girls. It has also been shown that more often the boys would play instruments and the girls would sing. LÄS MER

 3. 3. ”ATT ALLA ÄR VÄLKOMNA ÄR NÅGOT VI BROTTAS MED” En inblick i kulturskolans arbete med tillgänglighet och inkludering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; [2020-11-18]
  Nyckelord :Kulturskolan; tillgänglighet; inkludering; diskursanalys;

  Sammanfattning : This paper investigates the practical environment of Gothenburg’s seven schools of art for children aged 6-19. The purpose of the paper is to examine how accessibility and inclusiveness work in the schools of art. LÄS MER

 4. 4. GAMLA LÄRARE, NYA LÅTAR : En studie om fenomenet Taste freeze bland lärare pågymnasie- och Kulturskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Klas Jansson; [2020]
  Nyckelord :Låtval; ensemble; Taste freeze; praxisgemenskap och musikpedagogik;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien har jag tittat närmare på de låtval man gör inom ämnet ensemble på gymnasieskolan och Kulturskolan. Jag har med hjälp av praxisgemenskap som teori och semistrukturerade intervjuer som metod av tre gymnasielärare, två lärare på Kulturskolan och en lärare på ett högstadium med musikinriktning sökt svar på följande forskningsfrågor: I vilken utsträckning uppdaterar lärare sin ensemblerepertoar med samtida låtar? Vad anser ensemblelärare om samtida musik ur ett pedagogiskt perspektiv? Vilka faktorer påverkar vad som används som undervisningsmaterial på ensemble lektionerna? Det jag fann var att det inom gymnasieskolan var få gånger det användes samtida låtar men att det var mer blandat på kulturskolan. LÄS MER

 5. 5. Kulturskolelärares professionella lärande och utveckling : Ett individuellt, kollegialt och kollektivt projekt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Anna-Karin Hagström; [2020]
  Nyckelord :Kulturskola; aktionsforskning; communities of practice;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva och analysera hur kulturskolelärareuppfattar och formar sitt professionella lärande och utveckling i förhållande till elevernas undervisning. I studien har fokus legat på att studera en pågående aktionsforskningsprocess i form av lärares återkommande kollegiala samtal kring tankar, handlingar och erfarenheter av undervisningen i Kulturskolan. LÄS MER