Sökning: "Kumri Altunkaynak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kumri Altunkaynak.

  1. 1. Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Shugla Farouq; Kumri Altunkaynak; [2010]
    Nyckelord :Colin Campbell; Livsstilar; Kulturella värden; Reklamanalys; Matreklam; Matkonsumtion; TV-reklam; Moderna samhället; Konsumtionssamhället; Totalupplevelse; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. LÄS MER