Sökning: "Kundcentrerad planering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kundcentrerad planering.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring och informationshanteringi en komplex organisation

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Burak Önsari; [2019]
  Nyckelord :Customer requirements; Experience feedback; Information management; Quality Function Deployment; Erfarenhetsåterföring; Informationshantering; Kundcentrerad planering; QFD; Quality Function Deployment;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet är att ta fram en lista på åtgärder vilka är ämnade åt att förbättra dokumenthanteringen och informationslagringen på Arcona, samt förbättra tillgängligheten av relevanta dokument och information.Åtgärderna ska ha en inbördes prioriteringsordning och vilka eventuella krav som ska ställas på förekommande system ska undersökas. LÄS MER

 2. 2. Produktplanering av lyftanordning för ånggeneratorrör

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Stefan Lindström; [2016]
  Nyckelord :QFD; quality function deployment; produktutveckling; produktplanering; kundcentrerad planering;

  Sammanfattning : En produktplanering utfördes på en lyftanordning kallad Häxan som används i rörverk 2012 på Sandvik AB i Sandviken. Denna lyftanordning lyfter rör för ånggeneratorer till kärnkraftverk, rören har därmed hårda toleranskrav. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och möjligheter med efterfrågestyrd logistik : En fallstudie inom mejeribranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Peer Dahlgren; Lindsjö Jonna; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom supply chain managements utveckling på 90-talet har logistiken förbättrats både inom forskningen och i praktiken från att traditionellt beröra lager och transport till att bli ett strategiskt viktigt konkurrensmedel. Under början på2000-talet inträffade ett skifte inom supply chain management som har skapat ett ökat intresse inom forskningssfären. LÄS MER

 4. 4. Samma arbete, med mer samarbete : En fallstudie om hur Kundcentrerad planering kan tillämpas i syfte att öka patientdelaktighet inom kommunal hemsjukvård

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anette Alfredsson; [2014]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; hemsjukvård; personcentrerad vård; Kundcentrerad planering; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER