Sökning: "Kundlönsamhetsanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kundlönsamhetsanalys.

 1. 1. Kundlönsamhetsanalyser : En studie om hur företag inkluderar kompletterande faktorer i sina kundlönsamhetsanalyser för att uppnå ett mer komplett beslutsunderlag för styrning av verksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Fyhr; Stina Petersson; Annie Waldener; [2019]
  Nyckelord :Customer profitability analysis; customer profitability calculations; profitable non profitable customers; non-financial value; organization management; Kundlönsamhetsanalys; kundlönsamhetsberäkning; kompletterande faktorer; styrning mot optimal kundlönsamhet; lönsamma olönsamma kunder; icke- finansiella värden; strategiskt värde; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundlönsamhetsberäkningar görs för att företag ska få kunskap om lönsamheten per kund. Informationen utgör sedan beslutsunderlag för styrning mot ökad total kundlönsamhet. LÄS MER

 2. 2. Implementeringsprocess av en kundlönsamhetsanalys - En fallstudie i ett e-handelsföretag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hasselgren; Michaela Larsson; [2012-06-13]
  Nyckelord :Kundlönsamhetsanalys; implementeringsprocess; e-handel; design science.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att ha kunskap om vilka kunder som är lönsamma och vilka som inte är det kan vara till stor nytta för ett företags totala lönsamhet. För att få denna information om sina kunder kan man genomföra en kundlönsamhetsanalys. LÄS MER

 3. 3. Kundlönsamhetsanalys som avbildande kalkyl och medskapande praktik: En fallstudie av Billerud

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Peter Chowra; Mikael Isaksson; [2011]
  Nyckelord :Customer accounting; Customer profitability; Customer relationships; Pulp and paper industry; Case study;

  Sammanfattning : In recent years, customer profitability has become a focal point of academic discussions on business performance. However, researchers remain divided as to how evaluation of customers ought to be conducted, resulting in uncertainty of how accounting systems should be adapted to prevailing conditions. LÄS MER

 4. 4. Är kalkyleringssystemet tillförlitligt? : En fallstudieliknande undersökning av ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Peter Almqvist; Marco Iu; Andreas Persson; [2008]
  Nyckelord :Kalkyleringssystem; Tillförlitlighet; Traditionell kalkylering; Kritik; Kostnadskontroll;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att kritiskt granska uppdragsgivarens kalkyleringssystem, för att komma fram till om kalkyleringssystemet är tillförlitligt och därefter ge rekommendationer på hur kalkyleringssystemet kan förbättras.I metodkapitlet motiverar vi vårt tillvägagångssätt. LÄS MER

 5. 5. Behandla olika kunder olika - Kundlönsamhet hos Com Hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Hasslert; Henrik Littorin; Sine Ejsing; [2006]
  Nyckelord :CRM; segmentering; flertjänsteoperatör; fallstudie; kundlönsamhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur en flertjänstoperatör på en konsumentmarknad har utvecklat och arbetar med kundlönsamhet. Metod: Vår studie har en kvalitativ ansats och utgår från en deduktiv metod. LÄS MER